Thema: Wet- en regelgeving

Bestuurlijke samenwerkingsconstructies

26 augustus 2015

De autonomie van schoolbesturen is een belangrijk uitgangspunt in de onderwijswetgeving. Tegelijkertijd hebben de besturen een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen op grond van de sectorwetten. De wetgeving bepaalt het speelveld waarbinnen schoolbesturen hun verantwoordelijkheden kunnen en moeten waarmaken. Ondertussen is het onderwijslandschap in verandering. 

Zo werken scholen steeds meer samen met andere partners en zijn er verschillende ontwikkelingen in de inrichting van het onderwijs, zoals meer gepersonaliseerd leren, de aansluiting tussen onderwijs en opvang of de vorming van integrale kindcentra (ikc’s), en het omgaan met de problematiek rondom dalende leerlingenaantallen.

Holdings en personele unies

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs spelen in op de ontwikkelingen door naar samenwerking te zoeken. Zij vormen daarvoor soms ook nieuwe samenwerkingsconstructies. Voorbeelden van nieuw gevormde samenwerkingsconstructies zijn een holding of een personele unie. Het inrichten van zo’n − voor het funderend onderwijs – nieuwe samenwerkingsconstructie is een complexe zaak, waarbij verschillende aspecten en rechtsgebieden een rol spelen. OCW wil ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid komt over de wettelijke kaders voor deze bijzondere samenwerkingsconstructies.

Wordt vervolgd!

De complexiteit van de constructies en de ontwikkelingen rondom leerlingendaling en de vorming van ikc’s zijn voor OCW een aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen. OCW is daarom van plan een inventarisatie uit te voeren naar hoe dergelijke constructies er in de praktijk uitzien, en hoe vaak zij voorkomen. Ook wordt nader juridisch onderzoek gedaan om meer helderheid te kunnen bieden over de mogelijkheden, de kansen en de risico’s om binnen de geldende wettelijke kaders andere dan de gebruikelijke bestuursvormen in het primair en voortgezet onderwijs te hanteren. Eind 2015 is dit traject afgerond.

Wellicht is het noodzakelijk om duidelijker regels te stellen om de risico’s voor de betrokkenen te verkleinen. Tegelijkertijd zou deze ontwikkeling aanleiding kunnen zijn om meer ruimte te bieden aan schoolbesturen. Het is mogelijk dat hiervoor aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn.

Via de nieuwsbrieven van OCW blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bron: Ministerie van OCW

Delen:

javhide.com sexsut.com